返回上一页 文章阅读 登录

任蜜林:从本体论到工夫论:董仲舒的气论思想

更新时间:2018-12-05 01:00:38
作者: 任蜜林  

  内容提要:董仲舒的气论思想是相当系统的。气论由元气、天气、人气等几个部分组成,其中,元气是董仲舒气论的基础。元气是由本体“元”最先生出的气,是宇宙间一切气的本原。元气经过分化之后,最先生出天气,如阴阳、五行等气。而人气则指与人相关的血气、性情之气等,这种人气是源于天的。天施加给人的气并非皆是中和之气,但人可以通过后天的“养气”工夫,最终达到与天道一致的“中和”状态。

  关 键 词:董仲舒  元气  天气  人气  中和之气 Dong Zhongshu  yuanqi  tianqi  renqi  harmonized life force

 

  与先秦气论相比,董仲舒的重要贡献在于他把气论置于“大一统”的政治背景下进行思考。其最明显的体现便是他的“元气”学说。“元气”一词最早见于《鹖冠子》。然董仲舒的“元气”思想并非来自《鹖冠子》这部道家著作,而是受到春秋公羊学“元”的思想的影响。董仲舒之所以借助公羊学的“元”的思想来建构他的思想体系,其现实目的就是为当时的“大一统”政治进行哲学论证。其“元气”思想也应放在这种背景下进行理解。在“元气”的基础上,董仲舒又提出天气、人气、中和之气等思想,从而较为系统地建构了一套从本体论到工夫论的气论思想体系。

  在董仲舒思想中,“元气”是与“元”联系在一起的。董仲舒认为,宇宙间一切事物皆由“元”生出,“元”为宇宙万物之本。他说:

  惟圣人能属万物于一,而系之元也。终不及本所从来而承之,不能遂其功。是以《春秋》变一谓之元。元,犹原也。其义以随天地终始也。故人唯有终始也,而生不必应四时之变。故元者为万物之本。而人之元在焉。安在乎?乃在乎天地之前。故人虽生天气及奉天气者,不得与天元本、天元命而共违其所为也。故春正月者,承天地之所为也。继天之所为而终之也。其道相与共功持业。安容言乃天地之元?天地之元奚为于此恶施于人?大其贯承意之理矣。①

  “终不及”之“终”,凌曙曰:“原注:终,一作故。”“生不必应四时之变”之“生不”,苏舆认为当作“生死”。刘师培则认为“不”当系衍文,或“又”之讹。②“承天地之所为”之“地”,徐复观认为是衍文。③按:在董仲舒思想中,“地”属于广义的“天”,故此不必为衍文。据此,上段话的意思是说,只有圣人才知道宇宙万物都可以归属于“一”,这个“一”就是“元”。做事如果不能顺承万物之所从来的“元”,那么就不能成功。因此,《春秋》把“一”改称作“元”。“元”就是本原的意思,它是与天地相始终的。人也是有始有终的,其生长与四时的变化相顺应。因此,“元”是万物的本原,人的本原也是天地产生之前的“元”。人虽然生于天气、遵奉天气,但不能直接与天之“元”相联系,而与天共同违背“元”的作为。苏舆说:“天固勿违于元,圣人亦不能违天,故云不共违其所为。元者,人与天所同本也。”④那么“元”、“天”、“人”究竟处于何种关系呢?从上面论述可以知道,“元”是一切宇宙万物的本原,“天”、“人”等皆是其产物。但“人”不能越过“天”直接与“元”发生联系。也就是说,“天”是“人”的直接决定者。因此,君王要遵奉、继承“天”的作为来完成自己的功业。君王之道只与“天”来共同实现君王的功业,而与天地之本原的“元”没有直接关系,因为“元”是不能直接施予人的,这是贯彻天的旨意的表现。

  董仲舒对于“元”的论述是以《春秋公羊传》“元年春王正月”为依据的。“元年”本来是指国君继位的始年,意为“一年”。如《尚书·伊训》说:“成汤既没,太甲元年,伊尹作《伊训》《肆命》《徂后》”。就此而言,“元年”只是时间概念,并无宇宙论和本体论的含义。董仲舒以此为基础,对“元”作了形而上的论证。董仲舒认为,《春秋公羊传》言“元年”而不言“一年”大有深意,其表示“元”乃宇宙万物的本原,“谓一元者,大始也”,⑤“元者,始也,言本正也”。⑥宇宙间一切事物皆由“元”生出,“天”、“地”也不例外,因此他说:“是故《春秋》之道,以元之深正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治。”⑦

  那么“元”在董仲舒那里是什么意思呢?周桂钿认为董仲舒的“元”只是纯时间观念:“董仲舒用之作为宇宙本原的‘元’就是开始的意思,它只是纯时间的概念,不包含任何物质性的内容,似乎也不包含人的意识,只是纯粹的概念。”⑧从上面对董仲舒“元”的分析来看,这种说法显然是不正确的。对于“元”,还有一种理解,即认为其是“元气”的意思。徐复观说:“在仲舒心目中元年的元,实际是视为元气之元。……仲舒认定《春秋》的元字即是元气,即是天之所自始的‘端’。”⑨金春峰说:“从哲学上看,元可以有三种释义:(一)气;(二)精神;(三)天。本文认为,释为气比较符合董仲舒思想的特点。”⑩以“气”释“元”并非他们的创造,东汉何休就有此说。何休说:“元者,气也。无形以起,有形以分,造起天地,天地之始也。”又说:“故《春秋》以元之气正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治。”(11)可以看出,何休对于“元”的解释继承了董仲舒的思想。不过其把董仲舒的“元”直接释为“元气”。因此,董仲舒说的“以元之深正天之端”就变成了“以元之气正天之端”。

  在董仲舒的时期,“元气”的思想已经出现。《鹖冠子·泰录》说:“故天地成于元气,万物乘于天地。”(12)这是说天地由元气所生,万物又因天地而有。《淮南子·天文训》说:“道始于虚霩,虚霩生宇宙,宇宙生气。气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。”此中所引两“气”字,据《太平御览·天部一》所引,皆作“元气”。王念孙说:“此当为‘宇宙生元气,元气有涯垠’。下文清阳为天,重浊为地,所谓元气有涯垠也。”(13)王氏所说虽无实据,但据《淮南子》书中所说,此“气”应当理解为“元气”。《淮南子·缪称训》说:“黄帝曰:芒芒昧昧,从天之道,与元同气”,《泰族训》说:“黄帝曰:芒芒昧昧,因天之威,与元同气。”(14)二者虽皆引自“黄帝”,但表明这种思想是《淮南子》作者认同的。“与元同气”说明“元”也是一种气,故可以称作“元气”。但从前后文来看,董仲舒思想中的“元”并非源自《鹖冠子》《吕氏春秋》等道家著作,而是基于春秋学“元年春王正月”的思想,因此不能理解为“元气”。在董仲舒思想中,“元”就是“大”的意思。《汉书·董仲舒传》说:“一者,万物之所从始也;元者,辞之所谓大也。谓一为元者,视大始而欲正本也。”“元”在这里的含义是指宇宙万物最终的本原(“大始”)。(15)但对于“元”具体指什么,董仲舒并没有明确的论述。不过在董仲舒那里,同时也有“元气”的思想。《王道》说:

  《春秋》何贵乎元而言之?元者,始也,言本正也。道,王道也。王者,人之始也。王正则元气和顺、风雨时、景星见、黄龙下。王不正则上变天,贼气并见。(16)

  这里也说“元”是“始”的意思,但并没有把其当作“元气”。如果把其解释成“元气”,那么下面“王正则元气和顺”就讲不通了。因此,在我们看来,这里“元气”应指由“元”而生出来的“气”,这种气充塞宇宙,是君王与外界感应的一种中介。《天地之行》说:“一国之君,其犹一体之心也。……布恩施惠,若元气之流皮毛腠理也。”(17)因此,君王实行正道,则会风调雨顺,祥瑞并见。反之,则会出现灾异。

  从上面分析来看,“元”和“元气”在董仲舒那里并非同一个概念。“元”指宇宙万物的最终本原。而“元气”则是“气”的一种形态,其是从“元”分化出来的最初的“气”。

  “气”在董仲舒那里有着不同的层次,最先生出的气称作“元气”,然后是天气、地气、人气等。天气的范围很广,包含阴阳之气、四时之气、五行之气等。另外,“地气”也属于广义的“天气”。可以说“元气”分化之后的一切的“气”都可包含在“天气”之内。“天”包含天、地、人、阴阳、五行,董仲舒称之为“天有十端”:“天为一端,地为一端,阴为一端,阳为一端,火为一端,金为一端,木为一端,水为一端,土为一端,人为一端,凡十端而毕,天之数也。”(18)

  董仲舒认为,作为万物之祖的“天”是难以认识的,只有通过阴阳、五行等来加以认识。他说:“天意难见也,其道难理。是故明阴阳入出、实虚之处,所以观天之志。辨五行之本末、顺逆、小大、广狭,所以观天道也。”(19)而阴阳、五行等则是以“气”的形式展现的。《五行相生》说:

  天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。(20)

  这似乎说天气和地气合一,然后生成阴阳、五行等,似乎是一种天、地二元论的思想。从董仲舒对于“元”和“天”的论述来看,“地”不具有生成万物的本原作用。因此,这里的“天地之气,合而为一”应该理解为构成天、地的气在本原上是合一的,他们都是由“元”生出来的。这种合一的气通过不断的分化,然后生成宇宙万物。在这个过程中,最先分化出来的是阴阳二气,然后是四时之气和五行之气。

  阴阳二气是从“元气”最先分化出来的气,也是天的最基本的构成部分。《阴阳出入上下》说:

  天道大数,相反之物也,不得俱出,阴阳是也。春出阳而入阴,秋出阴而入阳,夏右阳而左阴,冬右阴而左阳。阴出则阳入,阳出则阴入;阴右则阳左,阴左则阳右。是故春俱南,秋俱北,而不同道;夏交于前,冬交于后,而不同理。……天之道,初薄大冬,阴阳各从一方来,而移于后。阴由东方来西,阳由西方来东,至于中冬之月,相遇北方,合而为一,谓之曰至。别而相去,阴适右,阳适左。适左者其道顺,适右者其道逆。逆气左上,顺气右下,故下暖而上寒。以此见天之冬右阴而左阳也,上所右而下所左也。冬月尽,而阴阳俱南还,阳南还出于寅,阴南还入于戌,此阴阳所始出地入地之见处也。至于仲春之月,阳在正东,阴在正西,谓之春分。春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。阴日损而随阳,阳日益而鸿,故为暖热。初得大夏之月,相遇南方,合而为一,谓之日至。别而相去,阳适右,阴适左。适左由下,适右由上,上暑而下寒,以此见天之夏右阳而左阴也。上其所右,下其所左。夏月尽,而阴阳俱北还。阳北还而入于申,阴北还而出于辰,此阴阳之所始出地入地之见处也。至于中秋之月,阳在正西,阴在正东,谓之秋分。(21)

  天道运行是由阴阳二气构成的。阴阳二气为相反之物,阳出而阴入,阴出而阳入。此表现在四季上,春季阳出而阴入,秋季阴出而阳入,夏季阳右而阴左,冬季阴右而阳左。天道从冬季开始,此时阴阳各从一方来,阴气自东向西运行,阳气则自西向东运行,二气在冬至之时相遇于北方。冬至之后,阴阳二气分别从东、西两个方向向南运行,到了春分的时候,阳气处于正东,阴气处于正西。至此之后,阳气日益增加,阴气日益减损,到了夏至的时候,二气相遇于南方。然后阴阳二气分别从东、西两个方向向北运行,到了秋分的时候,阳气处于正西,阴气处于正东。无论如何运行,阴阳二气始终处于相反的位置。《天道无二》也说:“天之常道,相反之物也,不得两起,故谓之一。”(22)具体来讲,阳气始于东北而南行,阴气始于东南而北行。《阴阳位》说:“阳气始出东北而南行,就其位也;西转而北入,藏其休也。阴气始出东南而北行,亦就其位也;西转而南入,屏其伏也。是故阳以南方为位,以北方为休;阴以北方为位,以南方为伏。”(23)

  阴阳二气的运行变化形成了四时,四时之气是阴阳二气进一步分化的结果。具体来说,少阳之气形成春季,太阳之气形成夏季,少阴之气形成秋季,太阴之气形成冬季。《官制象天》说:“春者,少阳之选也。夏者,太阳之选也。秋者,少阴之选也。冬者,太阴之选也。”(24)

(点击此处阅读下一页)


爱思想关键词小程序
本文责编:陈冬冬
发信站:爱思想(http://m.aisixiang.com)
本文链接:http://m.aisixiang.com/data/113797.html
文章来源:《中国社会科学院研究生院学报》 2017年04期
收藏